Algemene verkoopvoorwaarden

1. Toepasselijkheid.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Leverancier gedane aanbiedingen of met haar afnemers te sluiten overeenkomsten, mondeling, via internetdomeinen of schriftelijk tot stand gekomen respectievelijk door leverancier zijn bevestigd.
1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Edro Parket en woonaccessoires behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten.

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiele Kopers tot het doen van een aanbod. Edro Parket en woonaccessoires is op geen enkele wijze hieraan gebonden.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de Website staan vermeld en zolang de voorraad strekt, verzendkosten moeten altijd betaald worden wanneer een artikel in de aanbieding is.
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij anders vermeld in de offerte.
2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres, per post is verzonden of ondertekend in de winkel. U kunt te allen tijde schriftelijk (per post, fax of e-mail) een bestelling waar nog geen betaling bij heeft plaats gevonden, herroepen zonder opgaaf van reden. U gaat akkoord met onze leveringsvoorwaarden, zodra u de order heeft ondertekend.
2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch, via SMS, e-mail of anderszins verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Edro Parket en woonaccessoires garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
2.6 Artikelen van Eichholtz worden speciaal besteld en kunnen derhalve niet geretouneerd worden!

3. Prijzen en betalingen.

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handelingskosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Handelingskosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de handelingskosten staat op de website vermeld. Edro Parket en woonaccessoires geeft de kosten van handeling, die voor rekening van Koper komen, bij de totstandkoming van de overeenkomst aan Koper op.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
3.4 Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Edro parket en woonaccessoires worden gecorrigeerd.
3.5 Prijsverhogingen zijn na de totstandkoming van de overeenkomst niet toegestaan tenzij: de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
3.6 Ingeval van niet-tijdige betaling, is Edro parket en woonaccessoires bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of levering van producten op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

4. Levering.

4.1 Edro parket en woonaccessoires zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Bij verzenden, wordt de bestelling zo spoedig mogelijk, doch altijd na ontvangst van de betaling verstuurd met post nl of gelijkwaardig. Bij levering door voornoemde dient u een afleveradres op te geven waar iemand aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen. Het pakket zal eerst 3 maal bij u worden aangeboden. Bij niet aanwezig zal door een notitie in de brievenbus achter gelaten worden dat het pakket binnen een bepaalde periode bij het dichtstbijzijnde postkantoor opgehaald kan worden.
Mocht het pakket niet worden opgehaald bij het postkantoor en retour aan Edro parket en woonaccessoires worden verstuurd, dan kunnen wij het pakket opnieuw aan u toesturen nadat u de handelingskosten aan ons heeft voldaan. Bij leveringen naar België wordt het pakket 3x aangeboden en zal dan retour worden gezonden aan Edro parket en woonaccessoires. U dient dan nogmaals de handelingskosten te voldoen alvorens het pakket kan worden toegestuurd. (Bij annuleren van de order brengen wij 30% van het orderbedrag in rekening)
4.2 De door Edro parket en woonaccessoires opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de levertijden van leveranciers en zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
4.3 De levering van de producten geschiedt op de adresgegevens zoals deze door u opgegeven zijn. Edro parket en woonaccessoires is niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens van de geadresseerde, indien dit problemen met de levering tot gevolg heeft.
4.4 Wanneer een artikel meer dan 10kg is, dan rekenen wij een meerprijs voor verzending. Dit kan oplopen t/m 27.50 per zending.

5.Eigendom.

5.1 Na ontvangst van de betaling worden uw artikelen in principe indien voorradig binnen 4-6 werkdagen verzonden. Uitzondering hierop zijn de artikelen die niet in voorraad zijn en/of de artikelen die op uw verzoek besteld of gemaakt moeten worden. Indien de verzending van artikelen vertraging oploopt dan wordt de klant hiervan altijd op de hoogte gesteld: (tijdelijk) afwijkende levertijden worden vermeld op de website en/of in de definitieve orderbevestiging. De leveringstermijn van Edro parket en woonaccessoires is maximaal 30 dagen. Wanneer u binnen deze termijn uw bestelling niet heeft ontvangen dan kunt u de overeenkomst ontbinden. Uitzondering hierop zijn de artikelen waarvan in de orderbevestiging is vermeld dat de leveringstermijn van 30 dagen wordt overschreden. Edro parket en woonaccessoires is niet aansprakelijk voor een onverhoopte vertraging in de leveringstermijn als deze vertraging het gevolg is van het handelen van derden Edro parket en woonaccessoires is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de artikelen. Er zijn artikelen die wij niet verzenden, dit staat dan bij het artikel vermeld.

6. Zichttermijn / herroepingsrecht / retourneren.

6.1. Alleen in geval van koop of afstand zal aan Koper na ontvangst van de bestelde producten een zichttermijn van zeven(7) kalenderdagen worden gegeven binnen welke termijn Koper gerechtigd is, zonder opgave van redenen, de onderliggende overeenkomst te ontbinden en de bestelde producten te retourneren c.q. terug te zenden. (altijd onbeschadigd en in originele verpakking) Dit dient altijd schriftelijk- per e-mail te worden vermeld aan Edro parket en woonaccessoires. Kosten van bezorgen en retourneren zijn voor koper.
6.2 Van het herroepingsrecht (6.1) zijn uitgezonderd de koop op afstand van producten die: (1) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Koper (2) duidelijk persoonlijk van aard zijn (speciaal voor u bestelde artikelen) (3) door hun aard niet kunnen worden geretourneerd (denk aan (zit)meubelen)/ reeds gemonteerde meubelen / verlichting, kussens, etc.) (4) snel kunnen verouderen; (5) indien Koper de originele verpakking heeft weggegooid (6) vintage artikelen (7) afgeprijsde artikelen/ artikelen met korting verkregen. (8) showmodellen
6.3 Indien de Koper van het herroepingsrecht ( uitsluitend webshop )gebruik heeft gemaakt, dan draagt Edro parket en woonaccessoires zorg voor terugbetaling binnen dertig (30) dagen op opgegeven bankrekeningnummer. De handelingskosten zijn te alle tijden voor de koper. U kunt onze producten altijd komen bekijken in onze woonwinkel in Zenderen.
Artikelen uit onze Opruiming worden nooit retour genomen.
6.4 Bij retourneren van gekochte artikelen in de winkel zal Edro parket en woonaccessoires nooit het aankoopbedrag retourneren in geld, ten alle tijden zal Edro parket en woonaccessoires een tegoedbon uitschrijven. Retourneren is mogelijk binnen 3 dagen, m.u.v. artikelen zoals beschreven in 6.2.
6.5 Bij het annuleren van een order, is Edro parket en woonaccessoires gerechtigd 30% van het verkoopbedrag als onkosten in rekening te brengen aan koper.

7. Garantie en Aansprakelijkheid.

7.1 Edro parket en woonaccessoires staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de op de Website / in winkel aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften. Indien van toepassing gelden voor de door de Edro parket en woonaccessoires geleverde producten de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant dan wel de importeur op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van Koper ten aanzien van het product die voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen, onverlet. Altijd schriftelijk en met foto’s de gebreken, zodra geconstateerd, aan Edro parket en woonaccessoires kenbaar maken.
7.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: – indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Edro parket en woonaccessoires of de fabrikant zijn verricht; -indien gebreken aan het product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; -indien beschadiging aan het product is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van Koper.
7.3 Edro parket en woonaccessoires is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Edro parket en woonaccessoires . Edro parket en woonaccessoires is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.4 De informatie op de Website/in de winkel wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Edro parket en woonaccessoires behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren
7.5 De inhoud van de Website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Edro parket en woonaccessoires op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Edro parket en woonaccessoires kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. Edro parket en woonaccessoires is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Edro parket en woonaccessoires dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Edro parket en woonaccessoires sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
7.6 Op artikelen gekocht in de Opruiming zit geen garantie. Deze artikelen kunnen niet retour worden genomen of worden geruild. Het betreft hier show- en gebruikte modellen.

8. Overmacht.

8.1 In geval van overmacht is Edro parket en woonaccessoires niet gehouden haar verplichten jegens Koper na te komen, respectievelijk worden haar verplichtingen jegens Koper voor de duur van de overmacht opgeschort.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de Website.

9. Intellectuele eigendom.

9.1 Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de Website berusten bij Edro parket en woonaccessoires , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen suigeneris rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede, al dan niet octrooieerbare, technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
9.3 De Website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, eigendom van Edro parket en woonaccessoires . Het is niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Edro parket en woonaccessoires . Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

10. Persoonsgegevens en privacy.

10.1 Edro parket en woonaccessoires zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Edro parket en woonaccessoires neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.
10.2 Indien Koper aan Edro parket en woonaccessoires te kennen geeft geen directe commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail, SMS en dergelijke te willen ontvangen, zal Edro parket en woonaccessoires zulks respecteren, voor zover zulks in haar vermogen ligt.